เกียรติบัตร

 ที่สหวิทยาเขต  
 1 อุดรพิทย์ 
 2 สตรีราชินูทิศ 
 3 กรมหลวง 
 4 รักษ์อุดร 
 5 หนองหาน 
 6 ลุ่มน้ำปาว 
 7 บ้านดุง 
 8 เพ็ญพิท 
 9 บ้านผือ 
 10 หนองวัวซอ 
 11 ศรีวัง 
 12 โนนสะอาด 

Comments