หนังสือราชการ

การประชุมโรงเรียนในฝัน สพม.20

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยsesao20 admin

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ขอเชิญโรงเรียนในฝันในสังกัดร่วมจัดงานคัดเลือก best practice ในวันที่  30  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  ในงานนี้ให้โรงเรียนส่งบคุลากรเข้าร่วมงานโรงเรียนละ  5  คน

1-1 of 1