ทำเนียบบุคลากร

  
นายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน
Mr.Theerawut Pitakchon
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
E-mail : theerawut20@esdc.go.th
086-2218836
 
นายธนบดี นันทะ
Mr.Thanabodee Nonta
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : thanabodee20@esdc.go.th
088-3405116
 
นายเสถียร เที่ยงธรรม
Mr.Satean teangthum
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : satean20@esdc.go.th
085-0063711
 
นายสมเกียรติ ดวงมณี
Mr.Somkiat Duangmanee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : somkiat20@esdc.go.th
089-7115788
 
นายทนงศักดิ์ ปิดตะกาศ
Mr.Tanongsak Pidtakard
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : tanongsak20@esdc.go.th
087-8645794
 
นายมนิต อินทะชุบ
Mr.Manit Intachoop
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : manit20@esdc.go.th
081-9669335
 
นางสาวอุทุมพร ตุ่ยไชย
Miss Utoomporn Tuichai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : utoomporn20@esdc.go.th
081-3806799
 
นายสุรพล ผลประเสริฐ
Mr.Suraphol Polprasert
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : suraphol20@esdc.go.th
081-7688827
 
นายบัณฑิต ไชยวงศ์
Mr.Bundit chaiyawong
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : bundit20@esdc.go.th
083-3389080
 
นายสุพัชร พันธุระศรี
Mr.Suphat Phanthurasri
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : suphat20@esdc.go.th
093-5619339

 
นางเกศรี วิวัฒนปฐพี
Mrs.Kesaree Wiwattanapatapee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : kesaree20@esdc.go.th
081-9649188
 
 นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย 
Miss Boonplook Sittithai 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : boonplook20@esdc.go.th 
081-0523256
 
นางมาลินี ผลประเสริฐ
Mrs.Malinee Pholprasert
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : malinee20@esdc.go.th
089-8402553
 
ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร  น้อยบุดดี
Acting sub Lt.Montien  Noibuddee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : montien20@esdc.go.th
081-3802769
 
ว่าที่ร้อยตรีพินิจ นามบำรุง
Acting sub Lt.Pinit Nambumroong
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : pinit20@esdc.go.th
089-8638794
 
นางสาวกษมา หินพรหม
Miss Gasama Hinprom
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : gasama20@esdc.go.th
082-8350100
 
นางเมธาวดี เคหบาล
Mrs.Methawadee Kehabal
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : methawadee20@esdc.go.th
081-9644072
 นายสมคิด ศรีธร 
Mr.Somkid Sritorn 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
E-mail : somkid20@esdc.go.th 
080-1225455