ทำเนียบศึกษานิเทศก์ สพม.๒๐

ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร น้อยบุดดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษผอ. กลุ่มนิเทศฯ

นางมาลินี ผลประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษรอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกษมา หินพรหม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวัลภา สุวรรณรินทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางละมัย ภาดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา บุราณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงไกร เพชรเสถียร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพาฝัน พระเห็นศร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจพร ศรีบรรพต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิมลพรรณ สิงห์คำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวชิติมา ชามนตรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายภูมิพัฒน์ รัดอัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวชลธิชา บุดดีสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี