นางสาวกษมา หินพรหม

สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล/สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก

ชื่อภาษาอังกฤษ Dr.Gasama Hinprom

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: gasmaok@gmail.com

เบอร์โทร: 065 - 4377897

Facebook Page: -

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / งานนโยบาย

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษานานาชาติ “International Language Center : ILC” โดยมีศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “English Resource and Instruction Center : ERIC ศูนย์ Boot Camp ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

๔.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาค่ายนวัตกรรม KKU Smart learning (ภาษาอังกฤษ)

๔.๒ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ ศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

CEFR Manual for Secondary Level1.pdf

CEFR Manual for secondary L1

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความ.pdf

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี