ดร.วัลภา สุวรรณรินทร์

สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ/สหวิทยาเขตโนนศรีวัง

ชื่อภาษาอังกฤษ Dr. Wanlapa Suwannarin

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: wanlapa.suwannarin@gmail.com

เบอร์โทร: 089 - 8406035

Facebook Page: -

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๒. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / นโยบาย

๓.๑ โครงการคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

๓.๒ โครงการโรงเรียนคุณธรรม

๓.๓ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

๓.๔ โครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓.๕ โครงการค่านิยม ๑๒ ประการ

๓.๖ โครงการพระบรมราโชบาย ร.๑๐

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

- โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการสหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ สหวิทยาเขต โนนศรีวัง และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี