ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร น้อยบุดดี

ชื่อภาษาอังกฤษ Acting sub Lt.Montien Noibuddee

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: montien20@esdc.go.th

เบอร์โทร: 081-3802769

Facebook Page: -

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ โดยครอบคลุมงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

๒. กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

๓. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๕. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

๗. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม)

๘. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี