นางสาวชิติมา ชามนตรี

สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ/สหวิทยาเขตโนนศรีวัง

ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Chitima Chamontree

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

E-mail: Chitima20@esdc.go.th

เบอร์โทร: 064-2414445

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: ศน.ชิติมา ชามนตรี

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สอง ทำหน้าที่นิเทศ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / งานนโยบาย

๓.๑ งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

๓.๒ งาน DLIT DLTV

๓.๓ งานโค้ดดิง (Coding)

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

- โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ สหวิทยาเขตโนนศรีวัง และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

Learn from home โดย DLTV

ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาทางไกลทุกรูปแบบ

เอกสาร “แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน” ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการดำเนินงานได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง อย่างถูกต้องและชัดเจน

รวมถึงใช้เป็นสื่อในการประสานงานกับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยให้เอกสารฉบับนี้ ได้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี อันจะนำมาซึ่งการนำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.

เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ฉบับนี้ ประกอบด้วย มาตรฐานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานระดับสถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการนำเอาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพ การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี