นางสาวพาฝัน พระเห็นศร

สหวิทยาเขตรักษ์อุดร/สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์

ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Phafan Phrahenson

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: phafan20@esdc20.go.th

เบอร์โทร: 064-8628839

Facebook Page: Phafan So Phrahenson >>เข้าชมที่นี่<<

Youtube Channel: phafan phrahenson >>เข้าชมที่นี่<<

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: ศน.พาฝัน พระเห็นศร >>เข้าชมที่นี่<<

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / งานนโยบาย

๓.๑ โครงการสวนพฤษศาสตร์ (ด้านการจัดการเรียนการสอน)

๓.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) : วิทยาศาตร์

๓.๓ โครงการสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดการเรียนการสอน)

๓.๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาค่ายนวัตกรรม KKU Smart Learning (วิทยาศาสตร์)

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

๔.๑ โครงการการจัดการเรียนรู้สู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๔.๒ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตรักษ์อุดร สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๖. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.พาฝัน พระเห็นศร

กลุ่มเพื่อนครูวิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี