นายภูมิพัฒน์ รัดอัน

สหวิทยาเขตหนองหาน สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว

ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Phumiphat Radun

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

E-mail: Phumiphat2028@gmail.com

เบอร์โทร: 094 - 6356953

Facebook Page: -

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: ศน. ภูมิพัฒน์ รัดอัน >>เข้าชมที่นี่<<

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

๒. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / งานนโยบาย

๓.๑ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

๓.๒ โครงการการจัดการเรียนรู้สู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๓.๓ โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๔. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตหนองหาน สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ชมรม/ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมฯ)

๕. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๖. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี