นางมาลินี ผลประเสริฐ

ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs.Malinee Pholprasert

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: Malinee Pholprasert@gmail.com

เบอร์โทร: 089-8402553

Facebook Page: -

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบ ตรวจสอบ กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / นโยบาย

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

๔.๑ โครงการรักษ์ภาษาไทย

๔.๒ โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขต บ้านดุง – ทุ่งฝน และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี