นางสาวรุจพร ศรีบรรพต

สหวิทยาเขตบ้านดุง – ทุ่งฝน

ชื่อภาษาอังกฤษ Miss Rujaphorn Sribunpote

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: olivesbp1984@gmail.com

เบอร์โทร: 0868547726

Facebook Page: ศน. รุจพร ศรีบรรพต >>เข้าชมที่นี่<<

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

๒. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / งานนโยบาย

๓.๑ โครงการพัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๓.๒ โครงการรักษ์ภาษาไทย

๓.๓ โครงการห้องสมุดมีชีวิต (3D)

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

๔.๑ โครงการการจัดการเรียนรู้สู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๔.๒ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตบ้านดุง – ทุ่งฝน และศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี