นางละมัย ภาดี

สหวิทยาเขตรักษ์อุดร/สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์

ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs.Lamai Padee

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: yamai2526@gmail.com

เบอร์โทร: 061-2864659

Facebook Page: Lamai Padee >>เข้าชมที่นี่<<

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / นโยบาย

- โครงการการจัดการเรียนรู้สู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

๔.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) : คณิตศาสตร์

๔.๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาค่ายนวัตกรรม KKU Smart Learning (คณิตศาสตร์)

๔.๓ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตรักษ์อุดร สหวิทยาเขตกรมหลวง

ประจักษ์ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี