นายวิทยา บุราณ

สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ/สหวิทยาเขตโนนศรีวัง

ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Wittaya Buran

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: wittaya20@esdc.go.th

เบอร์โทร: 089-7108227

Facebook Page: Sornorwittaya

Youtube Channel: sornorwittaya

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: sornorwittaya

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

๑.๑ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๒. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

๓. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๔. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / นโยบาย

- โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ สหวิทยาเขตโนนศรีวัง และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี