นางวิมลพรรณ สิงห์คำ

สหวิทยาเขตรักษ์อุดร สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์

ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs.Wimolphan Singkham

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

E-mail: fon40055@gmail.com

เบอร์โทร: 094 - 2940055

Facebook Page: -

Youtube Channel: -

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน

๑.๑ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

๑.๒ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ เรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / นโยบาย

๓.๑ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

๓.๒ โครงการโรงเรียนประชารัฐ

๓.๓ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

๓.๔ โครงการเพศวิถีศึกษา

๓.๕ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

- โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตรักษ์อุดร สหวิทยาเขตกรม

หลวงประจักษ์ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานสวัสดิการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๘. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี