นายเกรียงไกร เพชรเสถียร

สหวิทยาเขตหนองหาน / สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว

ชื่อภาษาอังกฤษ Mr.Kriangkrai Petsatien

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

E-mail: camplookkop@gmail.com

เบอร์โทร: 0611594651

ห้องนิเทศก์ออนไลน์: -

งานที่ได้รับมอบหมาย

๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม)

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงานโครงการ / นโยบาย

๓.๑ โครงการพัฒนาในโรงเรียนโครงการ IP/EP

๓.๒ โครงการพัฒนาในโรงเรียนโครงการ MEP/EBE

๓.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษ

๓.๔ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

๓.๕ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ

๔. ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานโครงการ / นโยบาย

- โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ สหวิทยาเขตหนองหาน สหวิทยาเขตลุ่ม น้ำปาว และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม)

๖. ปฏิบัติหน้าที่การศึกษาวิจัย ตามบทบาทหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานนโยบาย

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลงานที่เผยแพร่ออนไลน์

ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)79 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทร. 0 4212 3173 แฟกซ์. 0 4212 3174Admin by ศน.ชิติมา ชามนตรี